Säännöt

/Säännöt
Säännöt2016-10-06T18:46:10+00:00

Honda Riders of Finland ry:n säännöt 28.8.2008

 

1. LUKU – Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on HONDA Riders of Finland. Sen toimialueena on Suomi ja kotipaikka Helsinki. Yhdistys on perustettu 30.4.2005 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho. Kerhon kieli on Suomi.

Kerhon tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyä kaikkien moottoripyöräilystä kiinnostuneiden keskuudessa, edistää positiivisen kuvan muodostumista moottoripyöräilystä, puolustaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä moottoripyöräilyyn liittyviä etuja ja oikeuksia ja edustaa jäseniään kattojärjestöissä ja yhteistyöelimissä. Kerhon toimintaan ei kuulu moottoriurheilu. Kerho on yleishyödyllinen yhdistys, jonka varat käytetään toiminnan rahoittamiseen.

Edellisessä kohdassa mainittua tarkoitustaan kerho toteuttaa: järjestämällä kerhoiltoja, retkiä ja kokoontumisajoja järjestämällä liikennekoulutus, ajokoulutus ja nuorisotoimintaa jäsenten keskuudessa järjestämällä jäsenilleen teknistä koulutusta moottoripyörän, sen varusteiden ja ajovarusteiden huollosta, valinnasta ja hoidosta järjestämällä tiedotus, valistus- yms. tilaisuuksia, jotka luovat positiivista kuvaa moottoripyöräharrastuksesta ja estää ei toivottujen lieveilmiöiden leviämistä moottoripyöräilijöiden keskuudessa. Kerho voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Kerho voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, kerhon toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa asianmukaisen luvan saatuaan ja pitää kioskia. Kerho on puuttumatta uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

2. LUKU – Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai muun juridisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä. Varsinnainen jäsen suorittaa liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää vaalikokous, erikseen luonnolliselle henkilölle, oikeuskelpoiselle yhteisölle ja muille juridisille henkilöille. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät maksa jäsenmaksuja. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi kerhon hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa. Kerho pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen joka haluaa erota kerhosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta, ja eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa kerhosta jäsenen joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii kerhon sääntöjen vastaisesti tai rikkoo lakeja tai toimii kerhon tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota kerhon kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti kerhon hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle kerhon kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen kerhosta erotetuksi vasta sitten, kun kerhon kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

3. LUKU – Kerhon toimielimet

Kerhon toimielimet ovat kerhon kokoukset ja hallitus.

Hallitus toimittaa kirjallisen kokouskutsun jokaiselle jäsenelle kerhon kokouksiin tämän ilmoittamaan posti tai sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Vuosikokous pidetään toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: esitetään kerhon vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä (edellisen vuoden) hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto antavat aihetta, käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät asiat yhdistyslain 24 § huomioon ottaen Vaalikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: valitaan seuraavalle kahdelle kalenteri vuodelle hallituksen puheenjohtaja, valitaan seuraavalle kalenteri vuodelle hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt, valitaan tarpeelliseksi katsottavat jaostot, hyväksytään seuraavan kalenteri vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään seuraavan kalenteri vuoden jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen sekä liittymismaksujen suuruudet, käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät asiat yhdistyslain 24 § huomioon ottaen, hallitus tiedottaa kokoukselle myöntämänsä ansiomerkit. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun kerhon kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua kerhon kokouksiin. Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on kerhon kokouksessa yksi ääni. Jäsen joka on luonnollinen henkilö ei voi käyttää äänivaltaa asiamiehen välityksellä.

10§

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vaalikokouksen valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä 6-8 muuta varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenteri vuotta. Hallituksen muut jäsenet, valitaan kahdeksi kalenteri vuodeksi kerrallaan siten että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Mikäli on mahdollista, hallitukseen pyritään valitsemaan yksi jäsen kevytmoottoripyöräilijäin piiristä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään 4 jäsenen ollessa saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaisee arpa. Hallituksen tehtävä on: johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi, hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen 4 ja 6. pykälän määräykset sekä pitää jäsenluetteloa, hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla, jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa, ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset, vastaa kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta sekä järjestää kerhotoimintaa, vahvistaa kerhon kokouksissa esille otettavat asiat, laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta, toimeenpanna kerhon vuosi- vaali- ja ylimääräisten kokousten päätökset, määrätä kerhon kokousten aika ja paikka, sekä kutsua kokoukset koolle. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenteri vuotta varten sekä esittää se vaalikokoukselle hyväksyttäväksi.

11§

Kerhon toiminnalle tarpeelliset hallituksen apuna toimivat jaostot ja toimikunnat valitaan yhdeksi kalenteri vuodeksi kerrallaan. Kerhon kokouksien valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritetavaksi antamia asioita tai omasta aloitteesta tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos jossakin jaostossa tai toimikunnassa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon tai toimikuntaan yksi jäsenistään.

12§

Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen nimeämät toimihenkilöt kukin erikseen.

4. LUKU – Yhdistyksen talous

13§

Kerhon tilikausi alkaa 1.tammikuuta ja loppuu 31. joulukuuta. Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on hallituksen toimesta (päätettävä ja) jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 28.päivänä helmikuuta ja toiminnantarkastajien tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun 1. päivänä.

5. LUKU – Erinäisiä määräyksiä

14§

Kerho voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden moottoripyöräilyn, nuorisotoiminnan ja liikenneturvallisuustyön alalla kotimaassa ja ulkomailla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa sekä siinä suhteessa liittyä sellaisiin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

15§

Päätös kerhon sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16§

Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

17§

Muissa kohdin toimitaan kuten yhdistyslaki määrää.